Թեմաներ

Ա
Աբել-Րուֆինիի և Գալուայի տեսությունները
Աբեղյանական և հետաբեղյանական քերականություն
Ազատությունների մեծ խարտիա. 1215-2015
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 1. Պատմաբանը՝ որպես խոհարար պատմության խոհանոցում
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 2. Անցյալի հիշողությունը կամ պատմությունը որպես ակտիվ քաղաքական գործոն
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 3. Մի քանի տեսություն 19-րդ դարի վերջի մեր հեղափոխության մասին
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 4. Բանավոր պատմություն. տեսություն և մեթոդաբանություն
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 5. Ազատ-Անկախ-Միացյալը եւ հայոց հին պատմական ավանդույթը
ԱԶԱՏ ՖՈՐՈՒՄ. օր 6. Պատահական դիվանագետ. պատմաբան, հետո դիվանագետ, եւ կրկին պատմաբան
Ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության կարևորությունը
Ազգայնականություն և ձախականություն
Ակտիվությունը՝ տիեզերական օբյեկտների առաջացման ուղի
Աղքատություն և բարեգործություն
Ամոթի գործոնը դաստիարակության մեջ
Ամպային տեխնոլոգիաներ
Այարականությունը և Ֆոթովաթը իրանական հասարակության մեջ
Այլախոհությունը Խորհրդային Հայաստանում
«Այբ» կրթահամալիր
Անդրագոգիա
Անկախության շրջանի բանաստեղծությունը
Անկախության շրջանի գրականությունը և պետականությունը
Անջատումը՝ որպես իրավունքների պաշտպանության միջոց
Անցյալ և արխիվ
Անցումային պետականությունը սիներգետիկական տեսանկյունից
Անունը որպես մոտիվավորող նշան հաղորդակցության համատեքստում
Անքնություն
Աշխարհաքաղաքականության վերադարձը Եվրոպա՞
Ապացուցողական բժշկություն
Ապրիլի 24-ի վերաիմաստավորումը
Աջականություն և ձախականություն
Առաջնորդության մարդկային տարրերը
Առարկա և մեթոդ. հայ արվեստը պատմության մեջ և արվեստաբանական աղբյուրներում
Առցանց Դասընթացներ
Աստղագիտություն և տիեզերագնացություն
Ավարայրի ճակատամարտ. մանրամասներ
Արդարությունը հնարավորի և անհնարի սահմաններում
Արդյո՞ք ուսուցիչներն ամենակարող են
Արժեբանություն
Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք
Արհեստական ինտելեկտ
Արվեստի ժամանակը
Արվեստի ներկայությունից դեպի ներկայության արվեստը
Արտասահմանյան գրականության պատմություն
Արցախի Տիգրանակերտը
Արևմտահայերեն. դժվարություններ և հեռանկարներ
Աքսոր-49. աղերսանքի և պահանջատիրության միջև
Աֆազիա

Բ
Բարձրագույն կրթության խնդիրները
Բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրները
Բարձրագույն կրթության միջավայրը
Բաց զրույց ստամոքսի և ուղիղ աղու քաղցկեղի մասին
Բաց հասարակությունը և նրա թշնամիները. Կարլ Պոպեր
Բժշկական կրթության անտեսվող կողմը
Բնակչության միգրացիան ու միտումները: Միգրացիան որպես զարգացման/հետընթացի գործոն: Գյուղից քաղաք միգրացիան: Մաս 1-ին
Բնակչության միգրացիան ու միտումները: Միգրացիան որպես զարգացման/հետընթացի գործոն: Գյուղից քաղաք միգրացիան: Մաս 2-րդ

Բովանդակության վերլուծությունը՝ որպես սոցիոլոգիական մեթոդ
Բջիջների հաղորդակցման ձևերը
Բևեռային ճշմարտություններ և միջին քաղաքացի

Գ
Գաուս-Լոբաչևսկի-Բոյայի երկրաչափություն
Գաղութատիրություն, հետգաղութատիրություն և անկախության մարտահրավերները
Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի մասին
Գիտական նորարարությունների առևտրայնացումը
Գիտական շարադրանքի խնդիրը բուհերում
Գիտակարգ․ ազգագրական մտքի պատմություն
Գիտակարգեր. բարոյագիտություն (էթիկա)
Գիտակարգ․ բիոէթիկա
Գիտակարգ. իսլամագիտություն
Գիտակարգեր. իրավագիտություն
Գիտակարգ․ մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտակարգեր. սոցիոլոգիա
Գիտակարգեր. տնտեսագիտություն
Գիտակարգեր. փիլիսոփայություն
Գիտակարգեր. քաղաքական տեսություն
Գիտելիքի փոխանցման ձևերը
Գիտության ընկալումը արդի Հայաստանում
Գրիգոր Պըլտեանի «Շրջում» վեպի քննարկում

Դ
Դադա 100+
Դանիէլ Վարուժան. գեղագիտական սկզբունքը
Դիսկուրս անալիզի տեսություն
ԴՆԹ սեկվենավորում
Դպրոցից բուհ

Դրական փոփոխությունների հավանականությունը

Ե
Եկեղեցի և արդիականություն
ԵՏՄ vs ԵՄ Ասոցացման համաձայնագիր

Երաժշտությունը՝ որպես լեզու
Երեխայի խոսքի զարգացումը
Երեխաների պաշտպանություն. բռնություն և իրավունք
Երիտասարդության չձևակերպվող խնդիրները
Երվանդ Քոչար
Երևանը մենք ենք

Զ
Զապել Եսայան

Զարգացման մանկաբուժությունը որպես մասնագիտություն
Զարգացման տարբեր ընկալումները

Է
Էլեկտրոնիկայի զարգացման փուլերը

Էմոներ, գոթեր, սատանիստներ և քյառթուներ. Ենթամշակույթներ
Էվոլյուցիոնիզմը և մարդկության «օրինաչափ» ապագան

Թ
Թաքնված քարոզչությունը մեդիայում
Թուրքական գազ
Թուրք-սիրիական հարաբերություններ

Ժ
ժամանակակից արվեստի դասավանդման խնդիրները
Ժամանակակից թատրոնի մարտահրավերը
Ժամանակակից Իրանի քաղաքականության արմատները
Ժամանակակից մանկավարժության հիմնախնդիրները
Ժամանակակից քաղաքացիական շարժումներ
Ժողովրդական բարձրագույն դպրոցներ
Ժողովրդավարության վերաբերմունքի չափումները Հայաստանում
Ժողովրդի դերը սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացում
Ժորժ Բատայ, Մորիս Բլանշո
Ժորժ Բատայ և ներքին փորձառությունը

Ի
Իմ սխալ դատապարտումը. ինչպես մաքրեցի անունս
Ինժեներական լաբորատորիաների ստեղծումը դպրոցներում
Ի՞նչ է ժողովրդավարությունը
Ինչպես երեխաների հետ խոսել մահվան մասին
Ինչպես ընթերցել Կարսը՝ որպես վեպի տարածություն
Ինչո՞ւ բարեփոխել
Ինչո՞ւ եմ աշխատում անարդար դատապարտման դեպքերի բացահայտման ոլորտում
Ինքնահրատը որպես այլախոհության դրսևորում
Ինքնիշխանություն և գաղութացում
Ինֆորմացիայի ազատության կարևորությունը
Իսլամական պետություն. տարածաշրջանային նոր գործոն
Իսմայիլականություն
Իրականության կորստի վտանգը և ազատության հիմնախնդիրը

Լ
Լատինամերիկյան բում. «մոգական ռեալիզմի» և «ֆանտաստիկի» հասկացությունները
Լեզու, արժեքներ և ինքնություն
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն. հույսեր և հուսախաբություններ

Լինել ժամանակակից
«Լիտոպեդիա» բանասիրության հանրագիտարան
Լրագրության խնդիրները
Լրագրություն և հասարակության վարք
Լրագրություն և պատերազմ
Լույսի մոնո և բիֆոտոնային փնջեր, բևեռացման հարցեր

Լուսանկարչության դերը հայ արվեստում

Խ
Խաղերի տեսություն
Խոսքի ազատությո՞ւն, թե՞ խոսքի արժեզրկում
Խորհրդահայ և հետխորհրդահայ գիտություն

Ծ
Ծերացում

Կ
Կանանց առողջապահության «Էռոզիաները»

Կանանց դերը կոմպոզիտորական և կատարողական արվեստում
Կապիտալի բացասական ազդեցությունը ՏՏ ոլորտում
Կենդանաբանություն
Կինոյի լեզուն և «Մեկ կադր» փառատոնը
ԿՈՄԻՏԱՍ. մտածողության նոր սիստեմի հիմնադիր
Կոմպոզիտորական արվեստի պատմություն
Կոնտինուում պրոբլեմ
Կոնֆլիկտ, բռնություն և խաղաղություն
Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիա և գիտելիք
Կոնֆլիկտ և քաղաքակրթություն
Կրթության բովանդակություն և ուսուցման մեթոդներ
Կրթության զարգացման հին և նոր օրակարգերը

Կրթության ճգնաժամի գաղափարական հիմքերը
Կրթություն և արժեքներ
Կրթություն և մշակույթ
Կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին
Կրոն և աղանդ

Հ
Հակամարտող հիշողություններ
Համալսարանների բարելավումը
Հայ ապոկալիպտիկ գրականություն
Հայ կինոն

Հայ մշակույթի թվայնացումը
Հայաստանի բանակցային մշակույթը
Հայաստանյան լրագրության խնդիրները
Հայերեն առաջին օրագրությունները. 17-րդ դարի պատմական ձևափոխումների հետագծով
Հայերի արդիության հայտը և «հայկական ոճը»
Հայը և գոյը
Հայ-թուրքական կոնֆլիկտը ներկա փուլում

Հայկական երգիծանկարչության զարգացման պատմությունը
«Հայկական ոճը» Խորհրդային Հայաստանում
«Հայկական ոճը» և 19-րդ դարի Եվրոպան
Հայոց լեզվի խնդիրները
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 1-ին
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 2-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 3-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 4-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 5-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 6-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 7-րդ
Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 8-րդ
Հայոց լեզվի մարտահրավերները
Հայոց պետականության «ինքնակամ» վերացումը
Հայրենասիրություն և եկեղեցի
Հայրեր-որդիներ կոնֆլիկտի բացակայությունը հայ հասարակությունում
Հանրակրթության իմաստն ու խնդիրները
Հանրակրթության կառավարում
Հանրակրթության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները
Հանցագործությունը սոցիալական և արդարադատության համակարգերի խաչմերուկում
Հասարակական դաշինք
Հասարակական համակեցության ձևերը
Հասարակության առևտրականացումը հետխորհրդային Հայաստանում
Հասարակության վախերը և լրագրողը
Հավասարակշռված հակադրություն ցեղակլանային համակարգում
Հարսանիքի տրանսֆորմացիա
Հեղափոխության առկախված օրակարգը
Հետգաղութային հասարակություններում սոցիալ-քաղաքական զարգացման մարտահրավերները

Հետխորհրդային տարածաշրջանի կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները
«Հիշողության հայացք» փառատոնի մասին
Հղիության արհեստական ընդհատում
Հումանիտար միջամտություն

Ձ
Ձնհալը և հայ գեղանկարչությունը

Ղ
Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ. կոլեկտիվ հիշողություն և ընտրովի ընկալում

Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհաքաղաքականությունը
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հեռանկարները

Ճ
Ճակատագրի հավանականությունը
Ճարտարապետական հետընթաց

Ճարտարապետի կայացման խնդիրները
Ճարտարապետության լեզուն
Ճարտարապետության և քաղաքականության հարաբերությունը
Ճարտարապետությունը՝ հասարակական գործընթացների կարևոր բաղադրիչ

Ճգնաժամ

Մ
Մաթեմատիկայի դասավանդման հին ու նոր ձևերը
Մանկությունից մեծերի աշխարհ
Մասնավոր կյանքի պաշտպանվածության խնդիրը Ֆեյսբուքում
Մեդիագրագիտություն
Մեծահասակների կրթություն
Մեծահասակների կրթություն և ցկյանս ուսումնառություն
Մեկ ազգ, երկու պետությո՞ւն
Մերօրյա հայաստանյան կինոն
Միգրացիա և զարգացում
Միգրացիոն քաղաքականության երկակիությունը
Միխայիլ Բախտին
Միջազգային իրավունքի կիրառման հարցերը
Միջազգային Իրավունք և ՄԱԿ
Միջազգային չափորոշիչների տեղայնացում
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Մոդեռնիզմը 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության մեջ
Մոցարտ. Դոն Ժուանի «խաչը»
Մտավոր սեփականության իրավունք
Մտավորական փորձառություն և մտավորական պատմություն
Մուսուլման կանանց և երեխաների մասնակցությունը հայոց ցեղասպանությանը

Ն
Ներարգանդային աճի դանդաղում
Ներ-կայացում-Ռեաբիլիտացիա
Նոր ունիվերսալության հնարավորությունը և ինքնակրթությունը
Նպատակադրում

Շ
Շուշանիկ Կուրղինյանի արվեստի ակտուալությունը

Ո
Ոչ ֆորմալ կրթություն
Ո՞վ է այսօրվա աշակերտը
Որոշ զուգահեռներ Կոմիտասի և Բելա Բարտոկի միջև

Չ
Չարենցի նորահայտ պոեմը

Չարլզ Դարվին և էվոլյուցիոն տեսություն
Չիպերի ստեղծման պատմությունը և զարգացման հեռանկարները
Չհիմնավորված հակասնկային պրոֆիլակտիկա

Պ
Պատմամշակութային արժեքներ և արդիականացում
Պատմության ընկալումը և քաղաքական մարտահրավերները
«Պրեստիժությունը» արդի Երևանի թաղման ծեսում

Ջ
Ջուզեպպե Վերդի

Ս
Սահմանադրական փոփոխության նախագծի մեկնաբանություն

«Սասնա ծռեր» էպոսի պատումները
Սեռական դաստիարակության բացը դպրոցում

Սեռավարակներ. ՄԻԱՎ վարակ
Սեր
Սերիալային մշակույթ
Սովորել մտածել
Սոցիալական արվեստ
Սոցիալական արդարություն
Սոցիալական մեդիա

Սոցիալական նորարարության բնույթը
Սոցիալական շարժումների դերը դեմոկրատիզացիայի գործընթացում
Ստեղծագործ ավերում
Սրբազան լեռ և կորուսյալ դրախտ
Սուննիների և շիաների պայքարը
Սուտը որպես հասարակության բաղկացուցիչ տարր
Սուրբ Սարգիսը անցյալի և ներկայի զուգահեռներում
Սուրոգատ (փոխնակ) մայրություն
Սփյուռք-Հայաստան հարաբերություններն արվեստում

Վ
Վահանագեղձի հանգույցների բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիան
Վավերագրական կինոյի մարտահրավերները
Վերընթերցելով պատմության դասագիրքը
Վերնախավի և հասարակ ժողովրդի հավատի տարբերությունները
Վերնիսաժ կամ ցանկալի հայրենիք
Վիրտուալ իրականություն
Վիրուսներ

Տ
Տաբուները մեդիայում
Տառաստեղծման գեղարվեստական կողմը
Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներ և կոնֆլիկտների կարգավորում
Տարածքային անհամաչափ բաշխում
Տիտանի երկօքսիդի կիրառությունները
Տոհմածառեր
Տոնի մշակույթ
Տևողությունների բախում

Ց
Ցեղասպանության պատճառած հոգեբանական տրավմայի միջսերնդային փոխանցում

ՈՒ
Ուրոլոգիական հիվանդություներ

Փ
Փոփոխվող պատկերացումներ և անձնական փորձառություն

Ք
Քաղաքական ազգ
Քաղաքական իսլամ և միջազգային ահաբեկչություն

Քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորումը
Քաղաքակրթություններ
Քաղաքաշինություն
(Քաղաքացիական) ինքնություն և հանրակրթություն
Քաղաքացիական շարժումների սահմանափակումներն ու հնարավորությունները (գունավոր հեղափոխություններ. Ուկրաինա, Սերբիա, Վրաստան, Արաբական գարուն)
Քարտեզագրություն
Քննադատական մտածողության ուսուցում
Քվանտային գաղտնագրում և տելեպորտացիա
Քվանտային ինֆորմացիայի որոշ հիմնարար դրույթներ

Օ
Օսմանյան կայսրության հայերի պատմագրության հարցերը
Օսմանյան մանկահավաք

Ֆ
Ֆեմինիզմ և պատմություն
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Ֆինանսների անհամաչափ բաշխում և հասարակության բևեռացում
Ֆիննական հրաշք
Ֆոլքներ-Բակունց-Մաթևոսյան
Ֆոտոլրագրությունը խորհրդահայ մամուլում
Ֆրանսահայ երեխաների պատկերացումները Հայաստանի մասին

 

Դարակ․ Գոտֆրիդ Վիլհելմ Լայբնից «Մետաֆիզիկական երկեր»
Դարակ․ Կարլ Մարքս «Կապիտալ»
Դարակ․ Կառլ Ռեյմունդ Պոպեր «Բաց հասարակություն ու դրա թշնամիները»

Դարակ․ Միշել Ֆուկո «Հսկել և պատժել»
Դարակ․ Յոհան Հայզինգա «Homo Ludens. Մշակույթի խաղային տարրի սահմանման փորձ»

Դարակ․ Պլատոն «Երկեր չորս հատորով. հատոր 1»
Դարակ․ Ջորջ Բերկլի «Տրակտատ մարդկային իմացության սկզբունքների վերաբերյալ»
Դարակ․ Ֆերդինանդ դը Սոսյուր «Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց»

 

+1 ԳԻՐՔ. «Ազատության Հրապարակ». Հուսիկ Արա
+1 ԳԻՐՔ. «Անասնաֆերմա». Ջորջ Օրուել
+1 ԳԻՐՔ. «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները». Ջոնաթան Սվիֆթ
+1 ԳԻՐՔ. «Ենոքի աչքը». Գուրգեն Խանջյան
+1 ԳԻՐՔ. «Երկար Մոլնը». Ալեն Ֆուրնիե
+1 ԳԻՐՔ. «Երկվորյակների արևը». Հրաչյա Սարիբեկյան
+1 ԳԻՐՔ. «Ընթերցողը». Բերնհարդ Շլինկ
+1 ԳԻՐՔ. «Թառած կատվի հեքիաթները». Մարսել Էմե
+1 ԳԻՐՔ.«Թերեզ Ռաքեն». Էմիլ Զոլա
+1 ԳԻՐՔ. «Ինչ է, չգիտե՞ք՝ ես ով եմ». Արի Տուրունեն
+ 1 ԳԻՐՔ. «Խեցգետնի արևադարձը». Հենրի Միլեր
+1 ԳԻՐՔ. «Կամելիազարդ տիկին». Ալեքսանդր Դյումա որդի
+1 Գիրք. «Կայարան». XX դարի II-րդ կեսի հայ պատմվածքի ընտրանի
+1 ԳԻՐՔ. «Կարմիրը և սևը». Ստենդալ
+1 ԳԻՐՔ. «Համլետ». Շեքսպիր
+1 ԳԻՐՔ. «Համլետ». Ուիլյամ Շեքսպիր
+1 ԳԻՐՔ. «Հինգ վիպակ». Էռնստ Թեոդոր Ամադեուս Հոֆման
+1 ԳԻՐՔ. «Հպարտություն և նախապաշարմունք». Ջեյն Օսթին
+1 ԳԻՐՔ. «Հուսարը տանիքի վրա».Ժան Ժիոնո
+1 ԳԻՐՔ. «ՁԱԽ ԿՈՂՄԻ ՎԱՐՊԵՏԸ». Ալբերտո Մուսսա
+1 ԳԻՐՔ. «Մեծն Գեթսբին». Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդ
+1 ԳԻՐՔ. «Մհերի դռան գիրքը». Լևոն Խեչոյան
+ 1 ԳԻՐՔ. «Մոսկվա-Պետուշկի». Վենեդիկտ Երոֆեև
+1 ԳԻՐՔ. «Նոր տողից». Հովհաննես Գրիգորյան
+1 ԳԻՐՔ. «Ռոբինզոն Կրուզո». Դանիել Դեֆո
+1 ԳԻՐՔ. «Ռոմեո և Ջուլիետ». Շեքսպիր
+1 ԳԻՐՔ. «Սիրելի բարեկամ». Գի դը Մոպասան
+1 ԳԻՐՔ. «Ստամբուլի բիճը». Էլիֆ Շաֆաք
+ 1 ԳԻՐՔ. «Վարպետը և Մարգարիտան».  Միխայիլ Բուլգակով
+1 ԳԻՐՔ. «Տարրական մասնիկներ». Միշել Ուելբեք
+1 ԳԻՐՔ. «Տափաստանի գայլը». Հերման Հեսսե
+1 Գիրք. «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը». Վիկտոր Հյուգո
+1 ԳԻՐՔ. «Քաղաքական հարբեցողություն». Աբել Միքայելյան
+ 1 ԳԻՐՔ. «1984». Ջորջ Օրուել

 

Բառեր․ Հրավեր, թե՞ հրավերք
Բառեր․ Գործառություն, թե՞ գործառնություն
Բառեր․ Հանձին, թե՞ հանձինս
Բառեր․ Հառել, թե՞ հառնել
Բառեր․ 
Հրատարակել, թե՞ հրապարակել
Բառեր. Մեղանչել

Բառեր․ Վերաբերել, թե՞ վերաբերվել